Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda,
Murari Padpankaj Sfuradamand, Renootkatam,
Tatastha Nav Kanana, Prakat Mod Pushpambunaa,
Suraa Sursu Poojitaha, Smara Pituh Shri yambibhrateem.

Kalind Girimastake, Pata Damand Poorojjwalaa,
Vilas Gamanollasat, Prakatgand Shailonnata,
Sagoshagantidantura, Samadhiroodh Dolottama,
Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoho Suta.

Bhuvam Bhuvana Pawaneem,
Adhigatamane Kashwanaihi,
Priyabhiriva Sevateam, Shuka Mayur Hansadibhihi,
Tarang Bhuj Kankana, Prakat muktikavaluka,
Nitambtat Sundareem, Namat Krushna Turya Priyam.

Anant Gunabhusite, Shiva Viranchi Devastute,
Ghanaghan Nibhe Sada, Dhruva Parasharaa Bhistade,
Vishuddha Mathura Tate, Sakal Gopgopi Vrute,
Krupa Jaladhi Sanshrite, Mama Manha Sukham Bhavayah.

Yaya Charan Padmajaa, Muraripoho Priyam Bhavuka,
Samaagamanto Bhavet, Sakal Siddhida Sevatam,
Taya Sadrushtamiyat, Kamalja Spatnee Vayat,
Hari Priya Kalindaya, Mansi Mesada Stheeyatam.

Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyadbhutam,
Na Jaatu Yam Yatna, Bhavati Te Payaha Panatha,
Yamopi Bhaginee Sutan, Kathamuhanti Dushtanpi,
Priyobhavati Sevanaat, Tav Hareryutha Gopikaha.

Mamastu Tav Sannidhau, Tanu Navatvam Etavata,
Na Durlabhatama Rati, Muraripau Mukundpriye,
Atostu Tav Lalna, Surdhunee Param Sangamaat,
Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitaihi.

Stutim tava karoti kha, kamalajasepatni priyae,
Hareryadanusevaya, bhavati sokhyamamokshatah,
Eeyam tava kathadhika, sakalegopikasangamah,
Smarashramajalanubhih, sakalegatrajaih sangamah.

Tavashtakamidam muda, pathati surasutae sada,
Samastaduritakshayo, bhavati vai Mukundae ratih,
Taya sakalesiddhayoo, Murarupushya santushyati,
Svabhavavijiyo bhavet, vadati Vallabhah Shrihareh.

Eete Shrimad Vallabhacharyavirachitam, Shri Yamunasttakastoram sampurnaam.