Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti
Nigam prati pandhyam tachund saakruti staumi

Kalikaal tamashchan dhrasti tavadi dhushampi
Sampratya vishyastasya mahatma yan samabhud bhuvi

Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurt
Hari Vadya yada tada syasyan pradurbhutam chaakara hi

Tadhukatmapi durbodhan subodhan sayadhyata tatha
Tannamaash tottar shatan pravshyamkhilad hat.

Rishiragni kumarstu naamna chando jagatyasu
Shri Krishnasyam Devta cha, bijan karurik Prabhu.

Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane
Krishnadhara mrataswad sidhiratra na sanshey

Anand Parmanand Shri Krishna swayam krapanidhi
Devodwarprayatnatma smrutimatrar ti nashan

Shri Bhagvad guddaarth prakashan parayaan
Saakaarbrahmavaadekstapko vedparag

Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskruta
Bhaktimargabaj maartand strishudradudratishum

Angikrutyev Gopishvallabhikrutmanav
Angikruto samaryado mahakarruriko vibhu

Adaydhan dhaksh shrach mahodaarcharitravaan
Prakurtanukrutit vyaj mohitasurmanush

Vaishvanro Vallabhbhay sadrupohitkrutastaama
Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadha

Sarvalakhshasampan Shri Krishna gyan-do
Guru Svanan datundil Padmadalaayat vilochana

Kripadrag vrashti sanharst daasdaasipriya pati
Roshdak paat sanploosht bhaktdweeta bhaktsevit

Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhandhri saroruha
Ugrapratapo vaaksidu puritashesh sevak

Shri Bhagvatpiyush samudramathansham
Tatsaarbhutraas stri bhavpuritvigraha

Saananidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed
Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad

Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka
Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak

Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak
Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar

Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan
Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak

Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed
Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka

Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah
Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah

Pativratapati paarlaukikehidhaankrute
Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya

Upasnadimargatimughadmohnivarak
Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute

Prathaksharanmargopdeshta
ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jastlilarassupurit

Tatkaathashipathchitasatdhvismrataanyo vrajpriya
Priyavrajstiti pushtililakarta raha priya

Bhaktechapurak Sarvaagyaatlilotimohan
Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan

Savyashogaansanharshthardeyyanmbhojvishtar
Yash piyushlahriplavitaanyaras par

Lilamratrasaardhrardhrikrutakhil sharirbruteh
Govardhanstitatyutsaahsatlilaprempurit

Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvargvisharad
Satyapratigyastrigudatito nayvisharad

Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak
Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak

Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet
Trilokibhushan bhumibhagyan sahajsunder

Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan
Ityanandnide proktan naamna mashtotaran shatam

Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun
attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam

Tadprapto Vratha Mokshasatdapto Tadagataarthta
Ataha Sarvotam Stotran japyan Krishnarasaarthibi

Iti Shri madganikumarProktan Shri Sarvotam Stotran
Shri Krishna Sampan