Nityakram

MANGLA CHARAN

Chintasantaanhantaro, yadpadanambuj renhva
Swiyanan taanijacharyan, pranahmaami muhur-muhur.

Yadnugrahatojantu sarvadhukhatigo bhavet
Tamaham sarvadavande Shrimad Vallabhanandanam.

Agyaanatimirandhasya gyaananajana shalakaya
Chakshurunmilitan yane tasmei Shriguruve Namha.

Namani haradeye shaeshae lilashirabadhishayinam
Lakshmisahastralilabhi sevyamaanakalanidhim.

Charturbhishcha Charturbhishcha Charturbhishcha tribhistatha
Shadbhirviraajate yosoh Panchadha hardeyemama.

YAMUNASTAKAM

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda,
Murari Padpankaj Sfuradamand, Renootkatam,
Tatastha Nav Kanana, Prakat Mod Pushpambunaa,
Suraa Sursu Poojitaha, Smara Pituh Shri yambibhrateem.

Kalind Girimastake, Pata Damand Poorojjwalaa,
Vilas Gamanollasat, Prakatgand Shailonnata,
Sagoshagantidantura, Samadhiroodh Dolottama,
Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoho Suta.

Bhuvam Bhuvana Pawaneem,
Adhigatamane Kashwanaihi,
Priyabhiriva Sevateam, Shuka Mayur Hansadibhihi,
Tarang Bhuj Kankana, Prakat muktikavaluka,
Nitambtat Sundareem, Namat Krushna Turya Priyam.

Anant Gunabhusite, Shiva Viranchi Devastute,
Ghanaghan Nibhe Sada, Dhruva Parasharaa Bhistade,
Vishuddha Mathura Tate, Sakal Gopgopi Vrute,
Krupa Jaladhi Sanshrite, Mama Manha Sukham Bhavayah.

Yaya Charan Padmajaa, Muraripoho Priyam Bhavuka,
Samaagamanto Bhavet, Sakal Siddhida Sevatam,
Taya Sadrushtamiyat, Kamalja Spatnee Vayat,
Hari Priya Kalindaya, Mansi Mesada Stheeyatam.

Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyadbhutam,
Na Jaatu Yam Yatna, Bhavati Te Payaha Panatha,
Yamopi Bhaginee Sutan, Kathamuhanti Dushtanpi,
Priyobhavati Sevanaat, Tav Hareryutha Gopikaha.

Mamastu Tav Sannidhau, Tanu Navatvam Etavata,
Na Durlabhatama Rati, Muraripau Mukundpriye,
Atostu Tav Lalna, Surdhunee Param Sangamaat,
Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitaihi.

Stutim tava karoti kha, kamalajasepatni priyae,
Hareryadanusevaya, bhavati sokhyamamokshatah,
Eeyam tava kathadhika, sakalegopikasangamah,
Smarashramajalanubhih, sakalegatrajaih sangamah.

Tavashtakamidam muda, pathati surasutae sada,
Samastaduritakshayo, bhavati vai Mukundae ratih,
Taya sakalesiddhayoo, Murarupushya santushyati,
Svabhavavijiyo bhavet, vadati Vallabhah Shrihareh.

Eete Shrimad Vallabhacharyavirachitam, Shri Yamunasttakastoram sampurnaam.

SHRI SARVOTTAM STROTRAM

Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti
Nigam prati pandhyam tachund saakruti staumi

Kalikaal tamashchan dhrasti tavadi dhushampi
Sampratya vishyastasya mahatma yan samabhud bhuvi

Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurt
Hari Vadya yada tada syasyan pradurbhutam chaakara hi

Tadhukatmapi durbodhan subodhan sayadhyata tatha
Tannamaash tottar shatan pravshyamkhilad hat.

Rishiragni kumarstu naamna chando jagatyasu
Shri Krishnasyam Devta cha, bijan karurik Prabhu.

Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane
Krishnadhara mrataswad sidhiratra na sanshey

Anand Parmanand Shri Krishna swayam krapanidhi
Devodwarprayatnatma smrutimatrar ti nashan

Shri Bhagvad guddaarth prakashan parayaan
Saakaarbrahmavaadekstapko vedparag

Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskruta
Bhaktimargabaj maartand strishudradudratishum

Angikrutyev Gopishvallabhikrutmanav
Angikruto samaryado mahakarruriko vibhu

Adaydhan dhaksh shrach mahodaarcharitravaan
Prakurtanukrutit vyaj mohitasurmanush

Vaishvanro Vallabhbhay sadrupohitkrutastaama
Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadha

Sarvalakhshasampan Shri Krishna gyan-do
Guru Svanan datundil Padmadalaayat vilochana

Kripadrag vrashti sanharst daasdaasipriya pati
Roshdak paat sanploosht bhaktdweeta bhaktsevit

Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhandhri saroruha
Ugrapratapo vaaksidu puritashesh sevak

Shri Bhagvatpiyush samudramathansham
Tatsaarbhutraas stri bhavpuritvigraha

Saananidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed
Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad

Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka
Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak

Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak
Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar

Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan
Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak

Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed
Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka

Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah
Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah

Pativratapati paarlaukikehidhaankrute
Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya

Upasnadimargatimughadmohnivarak
Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute

Prathaksharanmargopdeshta
ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jastlilarassupurit

Tatkaathashipathchitasatdhvismrataanyo vrajpriya
Priyavrajstiti pushtililakarta raha priya

Bhaktechapurak Sarvaagyaatlilotimohan
Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan

Savyashogaansanharshthardeyyanmbhojvishtar
Yash piyushlahriplavitaanyaras par

Lilamratrasaardhrardhrikrutakhil sharirbruteh
Govardhanstitatyutsaahsatlilaprempurit

Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvargvisharad
Satyapratigyastrigudatito nayvisharad

Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak
Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak

Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet
Trilokibhushan bhumibhagyan sahajsunder

Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan
Ityanandnide proktan naamna mashtotaran shatam

Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun
attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam

Tadprapto Vratha Mokshasatdapto Tadagataarthta
Ataha Sarvotam Stotran japyan Krishnarasaarthibi

Iti Shri madganikumarProktan Shri Sarvotam Stotran
Shri Krishna Sampan

AASHRAY PAD

Dhrada inna charanane kero bharoso, (2)
Shri Vallabha nakha-chandra chata bina, Saaba jaaga mahi ju andhero.
Sadhan aur nahi ya kali-mai, Jaso hawte nevero.
Sura kaha kahai dvividha andharo, Bina molako charo.
Dhrada inna charanane kero bharoso

SHRI GIRIRAJ DHARAN KI JAI