Chintasantaanhantaro, yadpadanambuj renhva
Swiyanan taanijacharyan, pranahmaami muhur-muhur.

Yadnugrahatojantu sarvadhukhatigo bhavet
Tamaham sarvadavande Shrimad Vallabhanandanam.

Agyaanatimirandhasya gyaananajana shalakaya
Chakshurunmilitan yane tasmei Shriguruve Namha.

Namani haradeye shaeshae lilashirabadhishayinam
Lakshmisahastralilabhi sevyamaanakalanidhim.

Charturbhishcha Charturbhishcha Charturbhishcha tribhistatha
Shadbhirviraajate yosoh Panchadha hardeyemama.